Pytania naszych klientów

Pytania naszych klientów

Kliknij na pytanie, aby zobaczyć odpowiedź!

"Dzień dobry,

W ostatnim czasie jeden z naszych głównych klientów zaproponował nam zmniejszenie wysokości lokacji zerowej, tzw. >>pickingowej<< w naszych regałach. Zmiana motywowana jest optymalizacją procesów.

Pomijając inne aspekty, zastanawiamy się czy z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy będzie to dopuszczalne, aby pracownik pobierał towar, z lokacji której wysokość to np. 50 cm lub 70 cm?"

Dzień dobry,

Z punktu widzenia ergonomii pracy, rozwiązanie proponowane przez Państwa klienta jest dla Państwa pracowników bardzo niekorzystne. Pracownicy będą musieli sięgać towar w bardzo niekomfortowej oraz nieergonomicznej pozycji. Jeśli zmiana tyczy się większej ilości lokacji, tego typu rozwiązanie uniemożliwi wykonywanie pracy zgodnie z przepisami. Poniżej kilka przepisów określających jak powinna wyglądać praca związana z transportem ręcznym:

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

§ 62. 1. Pracodawca powinien zapewnić zastosowanie odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zwłaszcza w zakresie wyposażenia technicznego, w celu wyeliminowania potrzeby ręcznego przemieszczania ciężarów.

2. Jeśli nie ma możliwości uniknięcia ręcznego przemieszczania ciężarów, należy podjąć odpowiednie przedsięwzięcia, w tym wyposażyć pracowników w niezbędne środki w celu zmniejszenia uciążliwości i zagrożeń związanych z wykonywaniem tych czynności.

§ 70. 1. Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

W przypadku wprowadzenia zmian, nie będzie możliwe wykonywanie pracy z zachowaniem powyższych przepisów. Ponadto, w rozporządzeniu dotyczącym ręcznych prac transportowych, ustawodawca szczegółowo opisuje nam w jaki sposób nie należy wykonywać ręczne pracy transportowej.

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.

§ 7. Organizując ręczne prace transportowe, należy brać pod uwagę konieczność unikania ręcznego przemieszczania przedmiotów, gdy:

7) wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy od 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,

9) stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,

§ 8 ust. 1. Przy pracach związanych z ręcznym przemieszczaniem przedmiotów należy zapewnić wystarczającą przestrzeń, zwłaszcza w płaszczyźnie pionowej, umożliwiającą zachowanie prawidłowej pozycji ciała pracownika podczas pracy.;

Powyższe przepisy w sposób jednoznaczny udowadniają, że pracownik dokonujący kompletacji towarów z lokacji zerowych, tzw. „pickingowych”, musi mieć zapewnioną odpowiednią przestrzeń do wykonania tej pracy.

Masz podobny problem, potrzebujesz konsultacji – skontaktuj się z nami

"Dzień dobry,

Chciałbym zapytać, czy istnieją przeciwwskazania dotyczące składowania piętrowych palet, tzw. >>sandwichy<< w regałach wysokiego składowania. Chodzi dokładnie o sposób kompletacji polegający na skompletowaniu na palecie np. trzech warstw towaru, następnie położenie na te warstwy kolejnej palety, na której składowany będzie kolejny towar. Czasem takie sandwiche potrafią mieć 3,4 warstwy.

W ostatnim czasie nasi klienci coraz częściej wymagają, aby towar kompletowany w ten sposób był składowany w regałach wysokiego składu. Budzi to moje wątpliwości - Chciałbym się upewnić czy składowanie w ten sposób jest zgodne z przepisami?"

Dzień dobry,

Zgodnie z wytycznymi normy PN-EN-15635:2010 Systemy magazynowe stałe stalowe - Zastosowanie i konserwacja wyposażenia magazynowego, palety powinny być odstawiane na posadzce lub urządzeniach do tego przeznaczonych. Z tego względu zazwyczaj nie praktykuje się wstawiania tzw. „sandwichy” na regały. Taki sposób składowania może nie być wystarczająco stabilny, wstawianie tak składowanego towaru w regały wysokiego składowania znacznie też zwiększa ryzyko upadku towaru z wysokości podczas czynności związanych ze wstawianiem lub pobieraniem towaru.

Nie oznacza to jednak, że jest on zakazany.

Zweryfikowaliśmy Instrukcje Regałów wiodących producentów i wnioski są takie, że jeżeli zachowamy odpowiednie prześwity oraz równomierność rozłożenia ciężaru na belkach, oraz towar będzie stateczny, to z punktu widzenia instrukcji regałów nie ma przeciwwskazań.

Ponadto w normie PN-M-78216 Palety ładunkowe płaskie drewniane jednopłytowe, czterowejściowe, bez skrzydeł, Palety typu Euro również nie ma takich przeciwwskazań, jeżeli paleta jest stabilnie ułożona na innej palecie i jest zabezpieczona przez zsunięciem.

Jeżeli chodzi o przepisy prawne:

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy:

§ 70. 1. Sposób układania materiałów na regałach i ich zdejmowania nie może stwarzać zagrożeń dla bezpieczeństwa pracowników.

Biorąc pod uwagę przepisy, taki sposób składowania może nie zapewnić wystarczającego bezpieczeństwa. Jednakże:

§ 68. 2. Przy składowaniu materiałów należy:

1) określić dla każdego rodzaju składowanego materiału miejsce, sposób i dopuszczalną wysokość składowania;

Czyli tak na prawdę od pracodawcy zależy, czy zgodzi się na składowanie w taki sposób.

Ponadto należy wziąć pod uwagę, że towar, który wstawiamy na regały musi stanowić jedność, to jest np. być całkowicie ofoliowany. Mówią o tym instrukcje producentów regałów.

Podsumowując:

- instrukcje regałów i palet nie mówią nic o tym, jakoby nie można było w taki sposób przechowywać palet w oczku regałowym,

- prawo również nie zabrania takiego składowania,

- składowanie w sandwichy na regale nie jest niezgodne z przepisami, jeśli uwzględnione zostaną wymagania, takie jak zapewnienie stabilności oraz jedności towaru.

Masz podobny problem, potrzebujesz konsultacji – skontaktuj się z nami

"Dzień dobry,

Zastanawiamy się w ostatnim czasie nad wymianą floty posiadanych przez nas wózków widłowych. Na ostatnim ze spotkań zaproponowano wymianę wózków na wózki spalinowe. Generalnie w porównaniu do wózków elektrycznych posiadają one wiele plusów. Pytanie, czy w przypadku użytkowania ich wewnątrz hali magazynowej, nie będzie to w jaki sposób kolidowało z przepisami?"

Dzień dobry,

Odpowiadając na to pytanie należy odwołać się do zapisów rozporządzenia:

Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym

§ 13. 1. W pomieszczeniach pracy jest dopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikiem spalinowym, o ile substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powodują przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia, określonych w przepisach w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy, i nie istnieje zagrożenie wybuchem.

2. W pomieszczeniach zamkniętych jest niedopuszczalne używanie wózków jezdniowych z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne.

Przepisy jednoznacznie zabraniają stosowania silników zasilanych benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Także w grę wchodzą jedynie wózki na LPG. W związku z tym należy zapewnić odpowiednie zaplecze techniczne do przechowywania butli i przeszkolić pracowników w zakresie wymiany butli.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracowników, pojawi się ryzyko rozszczelnienia butli i wycieku (gaz zalega przy podłodze), co może doprowadzić do wybuchu.

Ponadto, w przypadku wymiany wózków elektrycznych na spalinowe istnieje prawdopodobieństwo wzrostu poziomu hałasu, co może skutkować koniecznością wyposażenia pracowników w ochronniki słuchu jeżeli hałas przekroczy 80dB(A) oraz konieczność przeprowadzenia pomiarów środowiska pracy, w celu upewnienia się, czy w związku ze spalaniem LPG nie wydzielają się żadne substancje, które maja określone prawnie dopuszczalne stężenie w środowisku pracy (ryzyko zatrucia produktami spalania, które mogą zawierać tlenek węgla, tlenek azotu, tlenki siarki, niespalone węglowodory).

Poza przepisami związanymi z BHP, należy także zwrócić uwagę na przepisy Ppoż:

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

§ 4. 1.W obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji:

3) garażowanie pojazdów silnikowych w obiektach i pomieszczeniach nieprzeznaczonych do tego celu, jeżeli nie opróżniono zbiornika paliwa pojazdu i nie odłączono na stałe zasilania akumulatorowego pojazdu;

Także w przypadku kontroli z PSP może pojawić się problem z pozostawianiem wózków wewnątrz obiektów. Może okazać się, że prócz zaplecza technicznego dla butli będzie potrzebne także miejsce postojowe dla wózków poza magazynem.

Podsumowując, na dzień dzisiejszy w logistyce magazynowej w przeważającej większości stosuje się wózki elektryczne. Stosowanie wózków zasilanych LPG nie jest zabronione przez przepisy, natomiast stwarza wiele dodatkowych obowiązków, których nie ma w przypadku użytkowania wózków elektrycznych. Do pracodawcy należy ocena, czy jest w stanie sprostać tym wymaganiom i zapewnić bezpieczne warunki pracy, oraz czy w takim przypadku wymiana wózków elektrycznych na wózki zasilane LPG wciąż jest dla niego korzystna.

Masz podobny problem, potrzebujesz konsultacji – skontaktuj się z nami

Z racji panujących warunków atmosferycznych, w ostatnich dniach dostaliśmy wiele zapytań od naszych klientów oraz ich pracowników w temacie "maksymalnej dopuszczalnej temperatury w miejscu pracy."

W związku z tym, ze jest to temat, który w przypadku tak wysokich temperatur, będzie cyklicznie co roku wracał, poniżej zamieszczamy przepisy, regulujące ten temat:"

Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów BHP

§ 30.W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

Rozporządzenie w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac

11) Prace w pomieszczeniach, w których temperatura powietrza przekracza 30 °C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 %, (…)

Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.

§ 4.1.Pracodawca zapewnia napoje pracownikom zatrudnionym:

5) na stanowiskach pracy, na których temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28oC.

2.Pracodawca zapewnia pracownikom napoje w ilości zaspokajającej potrzeby pracowników, odpowiednio zimne lub gorące w zależności od warunków wykonywania pracy,

Podsumowując.

Obecnie obowiązujące przepisy nie regulują tematu, jakim jest maksymalna dopuszczalna temperatura w miejscu pracy. W związku z wysokimi temperaturami, pracodawca może, zgodnie z apelami Głównego Inspektora Pracy wprowadzić dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy, natomiast nie jest to wymóg. Jedyne do czego pracodawcę jest zobligowany przez przepisy to udostępnienie napojów. Natomiast temperatura 30 °C jest temperaturą graniczną, jedynie w odniesieniu do pracowników młodocianych.

Uwaga.

Odpowiedź dotyczy stanowisk pracy, gdzie wysoka temperatura spowodowana jest warunkami atmosferycznymi. W przypadku, kiedy wysoka temperatura w miejscu sprawcy spowodowana jest wymogami procesu technologicznego, czy ciepłem generowanymi przez maszyny, pracodawca zobligowany jest to przeprowadzenia pomiarów mikroklimatu gorącego

Chcesz dowiedzieć się, jakie są Twoje obowiazki, gdy przyczyna wysokiej temperatury jest proces technologiczny - skontaktuj się z nami

Dzień dobry, W najbliższym czasie będziemy organizowali stanowiska pracy stojącej. Pracownicy (w przeważającej większości będą to kobiety) będą wykonywali pracę manualne, stojąc przy stole. Czy są przepisy mówiące o tym, jak wysokie powinny być stoły w takim przypadku? .

Dzień dobry,

Obowiązujące przepisy nie definiują wysokości stołu przy którym wykonywana jest praca stojąca. Ponadto, przepisy nie wspominają o konieczności dostosowania stanowiska do norm. Przepisy odgraniczają się jedynie do zobligowania pracodawcy do , zorganizowania miejsce pracy zgodnie z zasadami ergonomii. Poniżej podstawa prawna

Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 45. 1. Stanowiska pracy powinny być urządzone stosownie do rodzaju wykonywanych na nich czynności oraz psychofizycznych właściwości pracowników, przy czym wymiary wolnej (niezajętej przez urządzenia) powierzchni stanowiska pracy powinny zapewnić pracownikom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny, z uwzględnieniem wymagań ergonomii.

§ 49. 1. Przy wykonywaniu pracy niewymagającej stale pozycji stojącej należy zapewnić pracownikom możliwość siedzenia.

2. Przy wykonywaniu pracy wymagającej stale pozycji stojącej lub chodzenia należy zapewnić pracownikom możliwość odpoczynku w pobliżu miejsca pracy w pozycji siedzącej.

3. Siedziska powinny spełniać wymagania Polskich Norm. .

Kodeks Pracy.

Art. 215. Pracodawca jest obowiązany zapewnić, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne:

1) zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,

2) uwzględniały zasady ergonomii.

Jak w takim razie zorganizować stanowisko pracy stojącej, zgodnie z zasadami ergonomii?

Zadaniem projektanta jest dostosowanie parametrów wymiarowych projektowanych przestrzeni do ekstremalnych cech wymiarowych użytkowników, wyrażonych centylami górnym C95 i dolnym C5 . Także również stanowisko pracy powinno zostać zaprojektować do skrajnie występujących wymiarów populacj. Określając wysokość stołu powinniśmy brać pod uwagę wysokość łokciową populacji. Atlas antropometryczny mówi o tym, ze dla kobiet w Polsce, wysokość łokciowa wynosi:

C5 – 91,3.

C50 – 98,6.

C95 – 105.

Jeżeli chodzi o wysokość blatu, w zależności od źródeł podaje się, ze dla pracy lekkiej powinna wynosić od 5 do 10cm poniżej wysokości łokciowej. Zgodnie z powyższym, musi być ona dostosowana do skrajnych wymiarów. Najlepsza opcją w takiej sytuacji jest zastosowanie stołów o wysokości podstawowej 0,85m z możliwością regulacji do 10cm. Taki stół umożliwiają nam spełnienie warunków zarówno dla 5 jak i 95 centyla.

Jeśli masz problem z organizacją nowych stanowisk prac – skontaktuj się z nami

"Dzień dobry,

Kontaktujemy się w sprawie pomiarów hałasu. Chciałybyśmy dokonać pomiaru hałasu w pomieszczeniach biurowych. Pracownicy skarżą się na poziom hałasu panujący w biurze, chcielibyśmy zorientować się jak wygląda to z punktu widzenia przepisów, oraz komfortu wykonywanej pracy, Hałas na pewno nie przekraczaj dopuszczalnych wartości przyjętych w przepisach, bardziej chodzi nam o komfort pracy, w związku z tym nie chcielibyśmy w tym momencie zlecać pomiarów akredytowanemu laboratorium.

W związku z pytaniem złożonym przez klienta, zajęliśmy się organizacją pomiarów hałasu, w dwóch przypadkach:

• Pierwszy pomiar – praktycznie bez pracowników.

• Drugi pomiar – zgodnie z info około 70% załogi.

Niestety nie mieliśmy do dyspozycji całkującego miernika poziomu dźwięków, natomiast w związku z tym, że klient nie chciał wykonywa pomiarów z pomocą certyfikowanego laboratorium, wykonaliśmy pomiary, przy użyciu miernika wartości chwilowej.

Wady pomiaru

• Mierzy wartość chwilową. Urządzenie za pomocą, którego wykonany był pomiar nie było całkującym miernikiem poziomu natężenie dźwięku. Gdybyśmy wykonywali pomiar miernikiem całkującym, wartości były by niższe.

• Pomiar nie był prowadzony w najwyższym poziomi hałasu, jaki jest emitowany podczas normalnej pracy. Próba pobrana do badań, nie zawiera wartości szczytowych, ponieważ w biurze w chwili pomiarów nie było 100% załogi.

Po pomiarach, klientowi zostały udostępnione mapy z naniesionymi zmierzonymi wartościami, oraz poniższe wnioski:

Wnioski

1. Zarówno jeden jak i drugi pomiar, nie przekracza wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach:

• Rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy

Załącznik nr 2

1.3. Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy nie może przekraczać 85 dba,

• Rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne

ZAŁĄCZNIK

WARTOŚCI PROGÓW DZIAŁANIA DLA WIELKOŚCI CHARAKTERYZUJĄCYCH HAŁAS I DRGANIA MECHANICZNE W ŚRODOWISKU PRACY

1.W przypadku hałasu:

1) dla poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do 8-godzinnego dobowego wymiaru czasu pracy lub poziomu ekspozycji na hałas odniesionego do tygodnia pracy - wartość progu działania wynosi 80 dba,

Z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy, nie jest to hałas zagrażający życiu i zdrowi pracownika.

2. Różnica w wyniku, udowadnia, że głównym czynnikiem generującym hałas są pracownicy. Wyniki pomiarów, nie stwierdzają przekroczeń przepisów, natomiast drugi pomiar (wykonywany podczas normalnej pracy, w obsadzie około 70%), przekracza wartości określone w Normach. Wymienione poniżej normy nie są obligatoryjne do stosowania.

• PN-N-01307: 1994 Dopuszczalny równoważny poziom dźwięku w czasie pobytu pracownika na stanowisku pracy.

(z tym, ze należy zwrócić uwagę, że norma mówi o równoważnym poziomie dźwięku, mu mówimy o natężeniu chwilowym) Poziom określony w normie:

55 dB – w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych; ·:

65 dB – w sekretariatach i biurach obsługi klienta.:

• Druga norma. PN-87/B-02151/02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń w budynkach. Dopuszczalne wartości poziomu dźwięku w pomieszczeniach.

35 dB – w pomieszczeniach do pracy umysłowej wymagającej silnej koncentracji;

45 dB – w pomieszczeniach administracyjnych z wewnętrznymi źródłami hałasu.

Lokale biurowe pracy koncepcyjnej – 40 dB;

Inne lokale biurowe 55–65 dB.

PODSUMOWUJĄC

1. Pomiar nie jest doskonały,

a. ponieważ mówimy o wartości chwilowej, a nie równoważnym poziomie dźwięku.

b. Podczas pomiaru nie było wszystkich pracowników, oraz nie był on realizowany w „najgłośniejszym” momencie pracy

2. Stwierdzone wartości nie przekraczają wartości określonych w obowiązujących przepisach

3. Stwierdzone wartości przekraczają normy określające komfortowe środowisko pracy dla prac koncepcyjnych

Zalecenia:

Izolacja pomieszczeń. Obecnie miejsca prac tworzą tzw. pół otwarty open spacer, przez co dźwięki generowane w jednym pomieszczeniu przenoszą się na pozostałe pomieszczenia i nakładają się. Montaż drzwi do poszczególnych pomieszczeń, spowodowałby wyeliminowanie źródeł hałasu, znajdujących się poza danym pomieszczeniem, co powinno wpłynąć na poprawę warunków pracy. Ponadto, w takiej sytuacji, można rozważyć inwestycję związana z izolacją akustyczną poszczególnych stanowisk pracy.

Masz podobny problem, potrzebujesz konsultacji, chcesz przeprowadzić badania natężenia hałasu - skontaktuj się z nami

Jeden z naszych klientów, poprosił nas o napisanie, krótkiego artykułu na temat wypadków. Klient poprosił aby tym razem postarać się o potraktowanie tematu nieszablonowo i zamiast opisywania co zrobić aby uniknąć zdarzeń wypadkowych, opisać, jak wygląda procedura wdrażana przez pracodawcę, mająca na celu ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Efekt naszej pracy przedstawiamy poniżej.

WYPADKI PRZY PRACY

Niezależnie od charakteru wykonywanej przez nas pracy, ryzyka związanego z wykonywaną praca, a również bez względu na wprowadzone przez pracodawcę środki i procedury bezpieczeństwa, zawsze może dojść do wypadku przy pracy. Niezależnie od podjętych środków pracodawca nigdy nie może wykluczyć możliwości zaistnienia sytuacji wypadkowej.

W niniejszym artykule, chcielibyśmy przedstawić Wam tematykę, od tej strony, która zwykle jest w cieniu. Artykuł będzie traktował nie o tym, jak uniknąć wypadku przy pracy, ale o tym, co zrobić kiedy już do zdarzenia wypadkowego dojdzie.

DEFINICJA

Zacznijmy od tego czym jest wypadek przy pracy. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Art. 3 pkt.1 za wypadek przy pracy uważa się: nagłe zdarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą.

Wszystkie cztery składowe musza wystąpić jednocześnie, aby zdarzenie mogło zostać uznane za wypadek przy pracy, a co za tym idzie, żeby pracownikowi przysługiwały świadczenia z tytułu wypadku przy pracy.

Bardzo ważna informacja – wypadek w drodze do pracy lub z pracy, nie jest tożsamy z wypadkiem przy pracy. Wypadek w drodze posiada inną definicje, inne też są świadczenia przysługujące poszkodowanemu.

ŚWIADCZENIA

W związku z wypadkiem przy pracy, świadczenia jakie przysługują pracownikowi to zwolnienie chorobowe L4 płatne 100% oraz, jeśli wypadek doprowadził do trwałego bądź długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, pracownik ma możliwość ubiegania się, za pośrednictwem pracodawcy o jednorazowe poszkodowane od ZUS.

WINA PRACOWNIKA

Jeśli w toku postępowania powypadkowego stwierdzone zostanie, że wyłączną przyczyną wypadku było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane przez niego umyślnie lub w skutek rażącego niedbalstwa, uznaje się taki wypadek za wypadek z wyłącznej winy pracownika, a co za tym następuje, pracownik nie ma możliwości ubiegania się o świadczenia z tytułu wypadków przy pracy.

PROCEDURA - OBOWIĄZKI PRACOWNIKA

Zgodnie z Kodeksem Karny każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu. Natomiast, Kodeks Pracy wymaga aby niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie. Także pamiętajmy o tym, ze w momencie kiedy dochodzi do wypadku przy pracy, naszym obowiązkiem, jako pracowników, jest poinformowanie o tym zdarzeniu przełożonego.

PROCEDURA - OBOWIĄZKI PRACODAWCY

Obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy jest niezwykle istotny z punktu widzenia postepowania powypadkowego. Zespół powypadkowy, niezwłocznie po uzyskaniu informacji podejmuje działania mające na celu szczegółowe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, takie jak np.: zbieranie informacji od poszkodowanego, zbieranie informacji od świadków zdarzenia, oględziny miejsca zdarzenia, przegląd monitoringu, zasięgnięcie opinii lekarza, a w razie potrzeby opinii innych specjalistów, w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku.

Całe postępowania ma na celu określenie dokładnych przyczyn zdarzenia, aby zespól mógł określić odpowiednie środki profilaktyczne mające na celu wyeliminowanie zagrożenia, które mogłoby doprowadzić do podobnego wypadku w przyszłości

.

Jeśli zgłoszenie wypadku nie będzie miało miejsca od razu po zajściu zdarzenia, określenie faktycznych przyczyn wypadku i podjęcie odpowiednich działań profilaktycznych może nie być możliwe. Wtedy procedura powypadkowa jest bardzo trudna do przeprowadzenia, a pracodawca ma prawo wyciągnąć konsekwencje wobec osób nie spełniających obowiązku dotyczącego zgłaszania zdarzeń wypadkowych.

Końcowym etapem procedury jest zawsze opracowanie protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy. Po opracowaniu dokumentu, zespół powypadkowy ma obowiązek zapoznać z nim poszkodowanego oraz przedłożyć pracodawcy do zatwierdzenia.

Co bardzo ważne, jeśli poszkodowany nie zgadza się z treścią protokołu ma możliwość złożyć do niego odwołanie.

PODSUMOWANIE

Poszkodowanemu w skutek wypadku przy pracy, jeśli do wypadku nie doszło z wyłącznie jego winy przysługują świadczenia z tytułu ubezpieczenia. Aby tak się stało, zdarzeniu musi zostać niezwłocznie zgłoszone, aby pracodawca mógł wdrożyć procedurę powypadkowa.

Procedura ma na celu szczegółowe ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia, efektem finalnym postępowania jest protokół powypadkowy, a jednym z jego najważniejszych punktów jest pkt 13. w którym zespół powypadkowy zaleca wnioski i środki profilaktyczne, które powinny wyeliminować zagrożenie, które doprowadziło do wypadku.

Co najważniejsze, kluczem do przeprowadzenia skutecznego postępowania powypadkowego, jest natychmiastowe zgłoszenie zdarzenia.

Masz podobny problem, potrzebujesz pomocy, chcesz udostępnić artykuł podnoszący świadomość pracowników - skontaktuj się z nami

Dzień dobry, Na naszych magazynach bardzo często do pracy na wysokości wykorzystujemy specjalne platformy, które zakłada się na wózki widłowe. pracownicy w tych platformach są podnoszeni i wykonują różnego rodzaju pracę na wysokości. W ostatnim czasie, zostaliśmy poinformowani, że praca wykonywana w ten sposób, nie jest zgodna z przepisanymi. Nie zgadzamy się z tym, ponieważ pomosty, są przystosowane do wykonywania pracy na wysokości. Prosiłbym o informacje wraz z podstawa prawną, czy praca wykonywana w sposób przeze mnie opisany, jest zgodna z przepisami.

Istotnie, wykonywanie pracy na wysokości w ten sposób, nie jest zgodne z przepisami. Pomosty owszem, są przystosowane i odpowiednie do wykonywania pracy na wysokości, natomiast problemem w tym momencie są wózki. Podstawa prawna

„Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego.

§ 17.

1.Eksploatacja UTB w przypadku innego zastosowania niż przeznaczenie określone przez wytwórcę (…) dozwolona za zgodą organu właściwej jednostki dozoru technicznego..

2.Eksploatujący, w przypadku zastosowań UTB, o których mowa w ust. 1, powinien przedłożyć i uzgodnić z organem właściwej jednostki dozoru technicznego instrukcję eksploatacji zawierającą co najmniej:

1) szkic sytuacyjny;:

2) wskazanie możliwych elementów kolizyjnych;;:

3) zastosowane techniczne i organizacyjne środki zabezpieczające.;:

5.W przypadku podnoszenia osób przez UTB niezaprojektowane specjalnie do tego celu, należy zapewnić spełnienie odpowiednio przepisów ust. 1 i 2.”

Wózki, podnoszące platformę nie są zaprojektowane z myślą o podnoszenie ludzi. Dla tego, aby takie działanie było usankcjonowane, z prawnego punktu widzenia, należy przeprowadzić procedurę zgodnie z § 17.

Pamiętać, należy o tym, ze zgody takiej może udzielić jedynie central UDT, zgodę otrzymuje się wyłącznie na konkretne wskazane z nr. fabrycznego w instrukcji wózek oraz kosz. Ponadto zgoda przyznawana jest jedynie na prace sporadyczne (opisane w instrukcji), jedynie w uzasadnionych przypadkach i tylko i wyłącznie po spełnienie szeregu uwarunkować technicznych, zarówno przez wózek jak i koszt (np. zapewnienie możliwości awaryjnego opuszczenia kosza przez osobę znajdująca się w nim, w okoliczności awarii wózka, zapewnienie udźwigu wózka, na najwyższym wysięgu, 5 – krotnie przekraczającego sumę masy oraz nośności pomostu)

Masz podobny problem, potrzebujesz pomocy, chciałbyś opracować taką instrukcję - skontaktuj się z nami

Dzień dobry,

Chcielibyśmy zadać Państwu dwa pytania.

Pierwsze dotyczy używanego przez nas skierowania, czy jest ono zgodne z obowiązującymi przepisami?

Drugie natomiast, dotyczy kierowania operatorów wózków widłowych na badania psychotechniczne. Czy jest to obligatoryjny obowiązek pracodawcy?

Dzień dobry,

Używany przez Państwa wzór skierowanie jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. Dnia 26.03.2015 weszło w życie

„rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy".

Rozporządzenie to załącznikiem nr 3 wprowadza wzór skierowania na badania lekarskiego (w załączniku). Skierowanie, które Państwo przesłali nie jest tożsame ze wzorem z rozporządzenia

Drugi temat, to odpowiedź na pytanie, którzy pracownicy powinni być kierowani na badania psychologiczne

Zgodnie z przepisami o tym, którzy pracownicy powinni być kierowani na dodatkowe badania psychologiczne, decyduje Lekarz Medycyny Pracy. Natomiast decyzja ta musi być podjęta na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę

Załącznik nr 1 do „Rozporządzenia w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy” zawiera „Wskazówki metodyczne w sprawie przeprowadzania badań profilaktycznych pracowników”

Zgodnie z tym załącznikiem badaniom psychologicznym obligatoryjnie powinny być poddawani pracownicy, którzy pracują w narażeniu na:

„1) czynniki toksyczne (czteroetylek ołowiu, rtęć, dwusiarczek węgla),

2) niekorzystne czynniki psychospołeczne (w szczególności osoby pracujące w zagrożeniu wynikającym ze stałego dużego dopływu informacji i gotowości do odpowiedzi),

3) prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej.”

Problem polega na tym, ze żaden z przepisów nie uszczegóławia tego jakie to są „prace wymagające pełnej sprawności psychoruchowej”. Natomiast zgodnie z wytycznymi Krajowego Konsultanta w dziedzinie medycyny prazy z Instytutu Medycyny Pracy im. prof. Nofera takimi pracami są min:

• Kierowcy podlegający Ustawie o transporcie drogowym i osoby kierujące tramwajem

• Osoby używające samochodu jako narzędzia pracy, niepodlegające ustawie o transporcie drogowym

• Operatorzy wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia (np. wózki widłowe)

• Operatorzy urządzeń podnośnikowych z mechanizmem podnoszącym towary na wysokość powyżej 1,6 metra, (układnic magazynowych, wysokiego składowania)

• Operatorzy podnośników, ramp hydraulicznych na wysokości > 1,6 metra, żurawi, dźwigów

• Operatorzy ciężkiego sprzętu drogowego, budowlanego, robót ziemnych (np. operatorzy koparek, spycharek, walców drogowych)

• Pracownicy zatrudnieni przy monitoringu prac i urządzeń, dla którego wymagane są szczególne predyspozycje zdrowotne (np. prace przy obsłudze pulpitów sterowniczych, sygnalizatorów, w centrach kontroli).

W związku z powyższym, operator wózków podnośnikowych, powinien być kierowany przez Lekarza Medycyny pracy na test sprawności psychoruchowe,

Podsumowując:

• Należy zmienić skierowanie, tak aby było ono zgodne z obowiązującym wzorem. Wzór przesłany do klienta

• na badania psychologiczne kieruje Lekarz Medycyny Pracy na podstawie skierowania, dla tego istotnym jest aby skierowanie było odpowiednio wypisane. Obowiązujący wzór skierowania wymusza prócz zaznaczenia czynników szkodliwych (tak jak było dotychczas), również opis czynności wykonywanych przez pracownika, dzięki czemu skierowanie jest bardziej szczegółowe i pozostawia mniej miejsca na interpretacje.

Masz podobne wątpliwości, potrzebujesz pomocy, skontaktuj się z nami

Po artykule dotyczącym ustaleń okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, klient postanowił w swojej firmowej prasie otworzyć stały kącik "BHP". Z okazji wakacji, zostaliśmy poproszeni o napisanie artykuły o bezpieczeństwie nad wodą.

BEZPIECZNE WAKACJE

WAKACJE NAD WODĄ

W ostatnim numerze pisaliśmy o wypadkach przy pracy. Dziś temat wypadków, chcielibyśmy przedstawić od innej strony. Zbliżają się wakacje, a więc czas urlopu, wypoczynku. Wielu z nas spędzi go nad wodą. W dzisiejszym artykule, przedstawimy kilka podstawowych zasad, o których należy pamiętać, aby spędzić ten czas bezpiecznie i nie martwić się wypadkami.

Większości z nas wakacje nad wodą kojarzą się z zabawą, wypoczynkiem, beztroską. Natomiast, niestety co roku słyszymy w mediach o nieszczęśliwych wypadkach, do których dochodzi właśnie nad wodą. Utonięcia, urazy kręgosłupa po skokach do wody, udary słoneczne.

Poniżej, przygotowaliśmy dla Was kilka krótkich, podstawowych zasad, o którym musimy bezwzględnie pamiętać, aby przyszłoroczne wakacje nad wodą, również kojarzyły nam się z zabawa i beztroską a nie z wypadkami, cierpieniem i problemami.

1. Miejsce

Po pierwsze, wybieraj jedynie bezpieczne, strzeżone kąpieliska. Pamiętaj o podstawowych zasadach oznaczenia kąpielisk tj.:

• Flaga biała – kąpiel bezpieczna.

• Flaga czerwona – kąpiel zabroniona.

• Brak flagi – brak dyżuru ratowników.

Strzeżone kąpieliska zapewniają, że profesjonalny ratownik pomoże nam w sytuacji zagrożenia. Zawsze przestrzegaj regulaminu kąpieliska i stosuj się do poleceń ratownika.

2. Plaża

Ciesząc się słoneczną pogodą, nie zapominajmy o nakryciu głowy oraz ochronie skóry za pomocą kremu z filtrem. Nie stosowanie się do tego zalecenia może skutkować poparzeniami a nawet udarem.

3. Woda

Nigdy nie wchodź gwałtowanie do wody, gdy skóra jest nagrzana. Przed wejściem staraj się ochłodzić skórę. Nie pływaj na czczo lub bezpośrednio po posiłku.

Pamiętaj, że dmuchane materace i inne gumowe zabawki nie służą do wypływania na głęboką wodę, daleko od brzegu. Wchodź do wody, tylko, kiedy wywieszona jest biała flaga.

4. Skoki do wody

Temat poruszany co roku niemal we wszystkich mediach. Niestety, co roku, skoki do wody są przyczyną kalectwa wielu osób. Skoki mogą być wykonywane jedynie w pewnych, znanych nam miejscach.

5. Alkohol

Bezwzględnie nigdy nie wchodź do wody po spożyciu nawet najmniejszej ilości alkoholu. Nawet niewielka ilość alkoholu, może wpłynąć na twoje bezpieczeństwo.

6. Dzieci

Jeśli Twoje dzieci są w wodzie, miej nad nimi nieustający nadzór (nawet na moment nie spuszczaj ich z oka), nawet wtedy, gdy umieją pływać. Jedno zachłyśnięcie może się skończyć utonięciem.

Obecność ratowników nie zwalnia Cię z obowiązku pilnowania dziecka.

Odpowiedzialność za swoje dzieci zawsze ponoszą rodzice.

7. Kradzieże

Pamiętajmy, ze nasza beztroska i rozluźnienie, jest okazjom dla złodziei. Nad wodę zabieraj ze sobą wyłącznie niezbędne rzeczy. Rzeczy wartościowe miej zawsze pod ręką. Kradzież telefonu czy dokumentów może skutecznie zniszczyć nasze wakacje.

8. Pierwsza pomoc

Pamiętajmy o tym ze zgodnie z przepisami, jesteśmy zobowiązani do udzielania pomocy osobą poszkodowanym w zakresie takim w jakim jesteśmy w stanie jej udzielić. Korzystaj z oznaczonych kąpielisk, będziemy mieli dostęp do profesjonalnych ratowników. Jeżeli będziesz świadkiem wypadku, poinformuj o tym ratownika, następnie wykonuj jego polecenia.

Nie przeszkadzaj ratownikom, nie komentuj ich działań, nie traktuj tej sytuacji instruktażowo. Być może, właśnie toczy się walka o życie.

Wyżej wymienione zasady mogą pozwolić nam spędzić czas nad woda bezpiecznie.

Pamiętajmy o tym, że nad woda chcemy wypocząć, ale nie ma mowy o wypoczynku, kiedy finałem naszego pobytu będzie wypadek lub inne nieszczęśliwe wydarzenie. Pamiętajmy, że bezpieczeństwo nasze i naszych bliskich powinno być naszym priorytetem. Nie podejmujmy niepotrzebnego ryzyka. Stosowanie się do przytoczony zasad, pozwoli nam bezpiecznie spędzić czas nad woda, dzięki czemu, za rok o tej samej porze, będziemy się zastanawiać nad tym, gdzie pojechać tym razem, a nie nad tym, czy warto pojechać.

Masz podobny problem, potrzebujesz pomocy, chcesz udostępnić artykuł podnoszący świadomość pracowników - skontaktuj się z nami

"Dzień dobry,

Dzień dobry, Mamy kilka pytań na temat posiłków profilaktycznych. Mianowicie:

1. Kiedy należy wydawać posiłki profilaktyczne?

2. Czy należy wydawać również pracownikom Agencji Pracy Tymczasowej, który wykonują prace u nas na podstawie umowy zlecenie?

3. Nie mamy pomiaru wydatku energetycznego. Prosimy o pomiar wydatku i jego interpretacje.

Dzień dobry,

Odpowiadając na pytania:

1. Posiłki profilaktyczne – wydajemy jeśli wydatek energetyczny wynosi::

* 2000 kcl:

* 1500 kcl i praca w pomieszczeniach, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10oC:

* 15000 kcl i praca na zewnątrz w okresie zimowym :

2. Nasi pracownicy + APT:

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych – :

Art. 9. 2a. Pracodawca użytkownik dostarcza pracownikowi tymczasowemu odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej, zapewnia napoje i posiłki profilaktyczne, przeprowadza szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ustala okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy, przeprowadza ocenę ryzyka zawodowego oraz informuje o tym ryzyku.

Art. 26. 2. Do osób skierowanych do pracy tymczasowej na podstawie umowy prawa cywilnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 8, 9 ust. 1 i art. 23.

Zgodnie z powyższym, osoba kierowanym do pracy przez APT na podstawie umowy o prace, tak, należy wydawać posiłki, w przypadku umowy zlecenie, nie ma takiej konieczności.

3. Pomiary i interpretacja wykonanych pomiarów: Pracownicy wykonują prace generująca wypadek energetyczny poniżej 1500kcl. W związku z tym, nie macie Państwo obowiązku wydawać posiłków profilaktycznych.

Natomiast należy zwrócić uwagę, na temperaturę w jakiej prace wykonują pracownicy. Zgodnie z

Rozporządzaniem w sprawi ogólnych przepisów BHP

§ 30.W pomieszczeniach pracy należy zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania) nie niższą niż 14 °C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych temperatura nie może być niższa niż 18 °C (291 K).

PODSUMOWUJĄC:

Nie wydajecie posiłków PROFILAKTYCZNYCH, ponieważ nie macie podstaw do ich wydawania.

Należy zapewnić odpowiednią temperaturę w miejscu pracy

Masz podobny problem, potrzebujesz konsultacji, Nie wiesz w jaki sposób zorganizować wydawanie posiłków profilaktycznych? Nie jesteś w stanie zapewnić minimalnej temperatury na poziomie 14 stopni? – skontaktuj się z nami


BHP Falanga - Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze w zakresie bhp, ppoż oraz pierwszej pomocy na terenie Poznania i okolic.

Today 37

Yesterday 61

Week 132

Ilość odwiedzin w tym miesiącu: 911

Łącznie odwiedziło nas: 53162

Currently are 2 guests and no members online

BHP Falanga Krzysztof Pawlaczyk

Ul. Więckowska 18, Dopiewo 62-070
    +48 575-477-007
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 


Mgr inż. Krzysztof Pawlaczyk

Główny Specjalista ds. BHP
Inspektor ochrony przeciwpożarowej
Instruktor pierwszej pomocy
Audytor wewnętrzny PN-N/ OHSAS 18001

    +48 575-477-007
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.